Patrick Ramont

KUNSTSCHILDER - PEINTRE - PAINTER - MALER


(kies uw taal - choississez vorte langue - choose your language - Wählen Sie Ihre Sprache)

TERUG - RETOUR - BACK - ZURÜCK

Vernissage 18 januari 2014

solo tentoonstelling ' THE FINAL FRONTIERS' in MEC Staf Versluys, Kapelstraat 76, 8450 Bredene.
Patrick Ramont is een fenomeen, een enthousiaste kunstenaar, een gedreven schilder die erin slaagt om in een domein waar zowat alles lijkt uitgebeeld te zijn, herhaald en op hautaine wijze  gekopieerd, toch een eigen stem te laten horen en een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen die zowel vormelijk als inhoudelijk aan niemand schatplichtig is.

Hij hanteert een evenzeer voor de hand liggende als merkwaardige figuratie die enerzijds realistisch overkomt en dan weer door symboliek geladen is, met vleugjes magie wordt getooid, meteen zichtbaar is en die zich toch bij nader toezien in diverse golven van herkenbaarheid ontvouwt.

Hij schildert wat hij ziet en wat hij achter het zichtbare vermoedt en aanvoelt, wat deel uitmaakt van zijn innerlijkheid en van zijn dagdromen die fundamenteel deel uitmaken van zijn bestaan.

Zo groeien reeksen grote doeken waarin hij bijvoorbeeld pijn uitbeeldt in een verrassende abstracte beeldtaal die sierlijk is en suggestief tegelijk, of een vrouwelijk naakt in een ongewoon coloriet en in een onbevangen en directe toonzetting van bewonderend en op beeldend vlak gedurfd benaderen van een concrete en natuurgetrouwe werkelijkheid .

Veel van wat hij schildert bezit een bevreemdende uitstraling die men niet meteen kan duiden omdat zowel de allure als de betekenissen van zijn taferelen nauwelijks of helemaal niet eerder gezien zijn, en getuigen van een verrassende diepzinnigheid en een eigenzinnige visie op wat verder reikt dan het alledaagse vertoon.

Niet dat hij een beeldtaal zou ontwikkelen die ontoegankelijk is maar in veel van zijn doeken en stellig in de hier tentoongestelde werken is inderdaad meer dan alleen maar vorm en kleur aanwezig.

Hij heeft hier duidelijk geopteerd om een aantal werken te tonen die een belangrijke onderstroom in zijn gehele oeuvre reveleren, die allen te maken hebben met ruimte en ruimtelijkheid, met de drie of de vijf elementen, met cirkels en diepte, met licht dat drager is van veel geheimenissen, met tastbaar mysterie, en een overvloed van keien en stenen in bevreemdende kleuren die veel kunstenaars vermijden omdat zij zo moeilijk hanteerbaar zijn.

Paars en blauwgroen dragen hier echter bij tot het creëren van een bijna magische sfeer die door de opbouw van zijn werken nog beklemtoond wordt, door de aanwezigheid van meteen zichtbare en ook ietwat verborgen cirkels, door donkerte en licht die met elkaar een boeiende dialoog voeren.

‘Ik ben een maankind, bij volle maan geboren’ zegt Patrick Ramont met een ongekunstelde en argeloze overtuiging die blijk geeft van een rustige en veelzeggende zelfzekerheid.
Die uitspraak kan gelden als een verklaring voor de alomtegenwoordigheid van een lichtend en veelal drievoudig cirkelvormig motief in doeken van donkerte en licht, van schaduwen en schimmen, van werkelijkheid en symboliek en van wat men wel eens omschrijft als de muziek der sferen.

De natuur is een belangrijk motief in zijn creativiteit. Hij integreert haar op een persoonlijke en zelden geziene wijze in alles wat hij schildert. In die mate zelfs dat zij samenvalt met zijn kijk op wezens en dingen, dat zij spontaan verschijnt wanneer hij zich door zijn verbeelding laat leiden.

Dat geldt evenzeer voor concrete structuren als voor etherische beelden zoals maan en wolken, hemellichamen, een persoonlijke kijk op lichamelijkheid en eveneens op veel dat refereert aan de zee in het algemeen en aan golfbrekers en staketsel van Oostende in het bijzonder.

Hij beeldt een zwijgende wereld uit, een veel gelaagd universum waarin licht een wandelend gegeven is dat uit tal van bronnen geboren wordt, waarin drakeneieren openbreken en een guitig wezentje verschijnt, waarin een  middeleeuws duiveltje grinnikt, een wereld waarin de mens nog niet aanwezig is en even verder een andere  wereld waarin die mens al voorbij gekomen is en zijn kenmerkende vernielingen heeft aangebracht wat door een gebroken staketsel wordt gesuggereerd.

Patrick Ramont schildert vervreemding en tevens een werkelijkheid die deel uitmaakt van zijn ervaringen en zijn door fantastiek gevoede kijk op de wereld die hem omringt en die deel uitmaakt van zijn artistiek gemoed. Dat zijn, zoals reeds gezegd, naakten met een bijzondere uitstraling maar vooral wolken en luchten, diepte en rust, stenen die naar een ellipsvorm neigen en met een vreemde luminositeit zijn bezield en soms ook iets van menhirs hebben, referenties aan de zee waarbij wolken een voorname rol spelen, hemellichamen die de drie eenheid van water, vuur en aarde oproepen, cirkels die  aantonen hoe nauwgezet hij kleuren plaatst en transparanties creëert, een gevoelige en onmetelijke achtergrond die door subtiele verwijzingen en aanwezigheden is bevolkt.

Hij schept dialogen en legt verbanden tussen fantastiek en werkelijkheid, tussen vorm en inhoud, tussen het pure en authentieke schilderen en een persoonlijk gedachtegoed.
Wat bij een eerste aanblik wellicht bevreemdend overkomt blijkt naderhand de reflectie te zijn van een reële en ongekunstelde picturale gedrevenheid.

Hugo Brutin (a.i.c.a.)Patrick Ramont is a phenomenon, an enthusiastic artist, a passionate painter who succeeds in developing an idiosyncratic imagery that isn’t borrowed from anybody, neither formally nor regarding content. And this in a domain in which almost everything has been expressed, repeated and arrogantly copied.

He wields the brush to create a figurative world that is obvious and at the same time symbolic, with touches of magic that are immediately visible. But, when looked on attentively, they unfold in diverse waves of recognition.

He paints what he sees, what he suspects and senses behind the visible, what is part of his inner world and of his daydreams that are so fundamentally embedded in his existence.

This results in series of large canvases in which he e.g. expresses pain in surprising abstract imagery, which is both graceful and suggestive, or paints a female nude in an unusual colour palette and in a candid composition of an admiring and pictorially daring approach of a true-to-life reality.

The extraordinary radiance of many of his paintings is difficult to interpret straight away, because the style and the meanings of his scenes have barely or nearly never been seen before. They show a surprising profoundness and a peculiar view of something that reaches beyond the world of ordinary appearance.

This doesn’t mean that his imagery is inconceivable to us. It only means that in many of his canvases - and certainly in those exhibited here - there is more than merely shape and colour.

He clearly chose to show a number of paintings that reveal an important undercurrent in his oeuvre. They all deal with space and spatiality, with the three or five elements, with circles and depth, with light that bears many mysteries - also palpable ones - with plenty of boulders in surprising colours. Colours often avoided by artists, as they are quite difficult to wield.

Purple and bluish green contribute to creating a nearly magical atmosphere accentuated by the composition, the presence of visible and somewhat hidden circles, by darkness and light in an interesting dialogue.

‘I am a moon child, born at full moon’, Patrick Ramont says with unaffected and honest conviction showing composure and meaningful self-confidence.

This statement can explain the omnipresence of a shining and mostly triple circular motif in canvases of darkness and light, of shadows and shades, of reality and symbolism and of what is sometimes called the music of spheres.

Nature is an important motif in his creativity and is integrated in his paintings in a personal way that is seldom seen. To the extent that nature coincides with his perspective on beings and things and appears spontaneously when he is guided by his inspiration.

The same goes for concrete structures as well as for ethereal images of the moon and clouds, spheres, of his personal perception of corporality and of many items that refer to the sea in general and to the Ostend breakwaters and pier in particular.

He depicts a silent world, a multi-layered universe in which light is a roaming theme that arises from a number of sources, in which dragon eggs burst open and a roguish being appears, in which a medieval devil chuckles. The silent world before humans were there and next to it another world full of destruction caused by humans, the latter suggested by a broken pier.

Patrick Ramont paints images of alienation and at the same time a reality based on his perception of the world, fed by fantasy that is part of his artistic mind. As already mentioned, this is a world of radiating nudes, but above all of clouds and skies, depth and silence, stones with a propensity towards elliptical patterns - sometimes menhir-like - and brought to life by a strange luminosity. There are references to the sea, spheres evoking the trinity of water, fire and earth, circles showing his precision in using colours and creating transparencies, sensible and immense backgrounds inhabited by subtle presences and suggestions.

He creates dialogues and finds connections between fantasy and reality, between shape and content, between pure and authentic painting and his personal realm of ideas.

That which at first sight may seem strange and alien, afterwards turns out to be the reflection of a real and unaffected pictorial passion.

Hugo Brutin (a.i.c.a.)Patrick Ramont est un phénomène : artiste enthousiaste, peintre inspiré, il réussit à faire entendre, dans un domaine où tout semble avoir été dit, répété, copié , une voix toute à lui, et à développer un langage imagé qui ne doit rien à personne, ni pour la forme, ni pour le fond.

Sa figuration est à la fois évidente et remarquable, réaliste d’une part et en même temps chargée de symboles, ornée d’un brin de magie, perçue d’emblée mais, sous un regard plus attentif, se déroulant en vagues successives de ‘re- connaissance’.

Il peint ce qu’il voit mais aussi ce qu’il devine et ressent derrière le visible, tout cela faisant partie intégrante de sa vie intérieure, de ses rêves, de son être.
Ainsi se créent des séries de grandes toiles où s’exprime, par exemple, la douleur, dans des images abstraites, étonnantes, gracieuses et suggestives.
Un nu féminin apparaît dans une coloration insolite, expression admirative, osée, concrète d’une beauté naturelle.

Beaucoup de ses œuvres fascinent par leur étrangeté. Les représentations tiennent souvent de l’énigme et font pressentir une profondeur de vision qui dépasse la réalité rassurante de la vie journalière.

Non qu’il développe un langage pictural inaccessible, mais beaucoup de ses toiles, et certainement celles de l’exposition présente, ne sont pas que forme et couleur.

Le peintre a manifestement choisi d’exposer un certain nombre de tableaux, révélant un courant sous-jacent qui traverse toute son œuvre. Tous ces tableaux sont relatés à l’expression de l’espace, aux trois ou cinq éléments. Cercles et profondeurs, dans une aura de lumière porteuse de secrets, d’un mystère tangible – une profusion de cailloux et de pierres de couleurs étranges – révèlent un talent que peu d’artistes possèdent.

Les mauves et les vert-bleu contribuent à la création d’une atmosphère presque magique. La composition-même l’intensifie par un jeu de cercles parfois à peine visibles et par le dialogue fascinant des zones d’ombre et de clarté.

‘Je suis enfant de la lune, né sous la pleine lune’, affirme Patrick Ramont, avec une conviction un peu naïve mais tranquillement et sûr de lui.
Cette affirmation peut expliquer l’omniprésence d’un motif de cercles, souvent triple et lumineux dans ses toiles de nuit, de lumière et d’ombre, réalistes et symboliques, suggérant ce qu’on appellerait peut-être la musique des sphères.

La nature est source de sa créativité. Il l’intègre dans tout ce qu’il peint d’une manière toute personnelle. C’est de la nature que naît son regard sur les êtres et les choses, c’est le naturel qui surgit spontanément même lorsqu’il se laisse emporter par son imagination.

Cela se retrouve tant dans les structures concrètes que dans les images éthérées telles que lunes, nuages, corps célestes. Aussi dans son regard particulier sur le corps, son interprétation d’éléments qui réfèrent à la mer en général et à l’estacade d’Ostende en particulier.

Il met en image un monde qui se tait, un univers de silence à strates multiples où la lumière surgit de nombreuses sources. On y voit éclore des œufs de dragon donnant naissance à un gnome espiègle. Un diablotin moyenâgeux y ricane. Dans ce monde, l’être humain n’est pas encore présent. Mais un peu plus loin nous découvrons un autre monde, celui où l’homme a posé son empreinte propre et destructrice, suggérée dans l’estacade brisée.

Patrick Ramont peint l’aliénation et en même temps une réalité qui fait partie de ses expériences, mais perçue par son regard nourri de fantasmes et par sa sensibilité artistique. Cette réalité, nous l’avons déjà nommée. Ce sont des nus irradiés et rayonnants, mais avant tout des nuages et des cieux, suggérant profondeurs et paix ; des pierres tendant à l’ellipse, d’une luminosité étrange faisant penser à des menhirs ; des références à la mer où les nuages ont un rôle dominant ; des corps célestes qui suggèrent l’union de l’eau, du feu et de la terre ; des cercles qui montrent avec quelle précision il positionne les couleurs et crée des transparences ; d’immenses arrière-plans sensibles, peuplés de changements subtils et de présences éthérées.

Il crée des dialogues et relie fantaisie et réalité, fond et forme, pensée toute personnelle et peinture pure et authentique.
Ce qui au premier abord peut paraître étrange se révèle finalement comme la réflexion d’un art pictural simple, naturel et authentique.

Hugo Brutin (a.i.c.a.)


Patrick Ramont ist ein Phänomen, ein leidenschaftlicher Künstler, ein begeisterter Maler, dem es gelingt in einem Bereich in dem fast Alles dargestellt, wiederholt und auf eitlere Weise kopiert scheint, eine eigene Stimme hören zu lassen. Er hat eine persönliche, förmlich und inhaltlich originelle Bildsprache entwickelt.

Er benutzt eine selbstverständliche und zugleich sonderbare Bildsprache, die realistisch wirkt, zwar durch einen durchschimmernden Hauch von Magie symbolisch wird. Die Gemälde sprechen für augenscheinlich für sich, aber bei näherem Hinsehen entfaltet sich die Magie in Wellen des Erkennens.

 Er malt was er sieht, und was er hinter dem Sichtbaren vermutet und spürt, was zu seinem Inneren gehört, und zu den eng mit seiner Existenz verflochtenen Tagträumen.

 So entstehen Reihen von großen Gemälden in denen er z.B. Schmerzen darstellt in überraschend abstrakten Bildern, die zugleich elegant und suggestiv sind, oder weibliches Nackt in ungewöhnlichem Kolorit und in einer unbefangenen und direkten Gestaltung, die sich der konkreten en naturgetreuen Realität bewundernd und gewagt nähert.

 Die befremdende Ausstrahlung vieler seiner Werke lässt sich nicht leicht deuten, weil Stil und Bedeutung der Szenen relativ einzigartig sind. Sie zeugen von einem erstaunlichen Tiefsinn und einer eigensinnigen Sicht auf was das Alltägliche übersteigt.

 Nicht, dass er eine unzugängliche Bildsprache entwickelt hat, aber viele seiner Gemälde - und bestimmt die hier ausgestellten - übersteigen Form und Farbe.

 Patrick Ramont zeigt hier Werke, die eine wichtige unterschwellige Bewegung in seinem ganzen Oeuvre offenbaren. Sie handeln von Raum und Räumlichkeit, von den drei oder fünf Elementen, von Kreisen und Tiefen, von Licht als Geheimnisträger, vom greifbaren Mysterium, und von einem Überfluss an Kieseln und Steinen in sonderbaren Farben, die viele Künstler meiden.

 Violett und Blaugrün tragen zur Schöpfung einer fast magischen Stimmung bei. Sie wird von der Komposition der Gemälde, von der Anwesenheit der gleich sichtbaren und etwas verborgenen Kreisen, vom dialogisierenden Dunkeln und Licht weiter akzentuiert.

 ‘Ich bin ein Mondkind, bei Vollmond geboren’, sagt Patrick Ramont mit aufrichtiger Überzeugung, aus der Gefasstheit und bedeutungsvolle Selbstsicherheit spricht.

Diese Aussage kann die Omnipräsenz erklären eines leuchtenden und oft dreifach kreisförmigen Leitmotivs in seinen Bildern von Licht und Finsternis, von Schatten und Schemen, von Wirklichkeit und Symbolik, und von dem was man als die Musik der Sphären umschreibt.

 Die Natur ist ein wichtiges Motiv in seiner Kreativität. Er integriert sie auf eine dermaßen persönliche und seltsame Weise in seine Gemälde, dass sie in seine Sicht auf Geschöpfe und Dinge infiltriert, dass sie spontan erscheint, wenn er sich von seiner Fantasie führen lässt.

 Dieses gilt für konkrete Strukturen wie auch für ätherische Bilder wie Mond und Wolken, Himmelskörper, eine persönliche Sicht auf Körperlichkeit, und auf viele Themen die auf die See im Allgemeinen und auf die Ostender Wellenbrecher und den Steg im Besonderen verweisen.

Er stellt eine schweigende Welt dar, ein vielfältiges Universum in dem Licht ein wanderndes Thema ist, das aus vielen Ecken herausquellt, in dem Dracheneier aufbrechen und ein schalkhaftes Wesen erscheint, in dem ein mittelalterliches Teufelchen grinst. Die stille Welt, vom Menschen noch unbetreten, und nebenan die andere Welt, vom Menschen bereits besucht und zerstört, wie der zerbrochene Steg suggeriert.

Patrick Ramont malt Bilder der Verfremdung, eine Wirklichkeit von seinen persönlichen Wahrnehmungen bestimmt und von der Fantasie die seine künstlerische Identität kennzeichnet angeregt. Es sind, wie bereits gesagt, Nackte mit seltsamer Ausstrahlung, und vor allem Wolken und Lüfte, Tiefe und Ruhe, fast ellipsenförmige, manchmal menhirartig Steine, von einer fremden Luminosität beseelt. Es gibt Hinweise auf die See, Himmelkörper die die Dreieinheit von Wasser, Feuer und Erde evozieren, Kreisel die zeigen wie genau er Farben wählt und Transparenzen schafft, einen empfindlichen und unermesslichen Hintergrund, der von subtiler Anwesenheit und Hinweisen bevölkert ist.

Er schafft Dialoge und verbindet Fantasie und Realität, Form und Inhalt, das reine, authentische Malen mit seiner persönlichen Gedankenwelt. Was beim ersten Anblick vielleicht befremdet, erweist sich nachher als die Reflexion einer echten und ungekünstelt malerischen Leidenschaft.

Hugo Brutin (AICA)
In jouw gedachten stromen de rivieren

van ongebreidelde inspiratie samen tot zeeën van

droombeeldige perspectieven met wortels

in een vreemd universum waar jij je thuis voelt … .

Op het ritme van een vredige golfsla

of op de cadans van een inbeukende stormwind

hanteer jij borstels en verf, steeds op zoek

naar een perfect evenwicht die je werken typeert.

Steeds op zoek naar bevestiging, validatie,

het willen overstijgen, boven het banale uit… .

Je bent alles behalve banaal… .

Wij horen geluiden,

Jij hoort muziek… .


Caro
terug naar boven - retour en haut de la page - back to top - Zurück nach oben


© Patrick Ramont