Patrick Ramont

KUNSTSCHILDER - PEINTRE - PAINTER - MALER


(kies uw taal - choississez vorte langue - choose your language - Wählen Sie Ihre Sprache)

TERUG - RETOUR - BACK - ZURÜCK

Vernissage 12 juli 2014
Patrick Ramont is een fenomeen, 
een enthousiaste kunstenaar,
 een gedreven schilder die erin slaagt 
om in een domein waar zowat alles lijkt uitgebeeld te zijn, 
herhaald en op hautaine wijze  gekopieerd 
toch een eigen stem te laten horen, 
en een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen 
die zowel vormelijk als inhoudelijk aan niemand schatplichtig is. 

Hij hanteert een evenzeer voor de hand liggende 
als merkwaardige figuratie 
 die enerzijds realistisch overkomt 
en dan weer door symboliek geladen is, 
met vleugjes magie wordt getooid, 
meteen zichtbaar is en die zich toch bij nader toezien 
in diverse golven van herkenbaarheid ontvouwt. 

Hij schildert wat hij ziet 
en wat hij achter het zichtbare vermoedt en aanvoelt, 
wat deel uitmaakt van zijn innerlijkheid
en van zijn dagdromen 
die fundamenteel deel uitmaken van zijn bestaan.
 Zo groeien reeksen grote doeken 
waarin hij bijvoorbeeld pijn uitbeeldt 
in een verrassende abstracte beeldtaal 
die sierlijk is en suggestief tegelijk
of een vrouwelijk naakt in een ongewoon coloriet 
en in een onbevangen en directe toonzetting 
van bewonderend en op beeldend vlak gedurfd benaderen 
van een concrete en natuurgetrouwe werkelijkheid . 

Veel van wat hij schildert 
bezit een bevreemdende uitstraling 
die men niet meteen kan duiden 
omdat zowel de allure als de betekenissen van zijn taferelen
nauwelijks of helemaal niet eerder gezien zijn, 
en getuigen van een verrassende diepzinnigheid 
en een eigenzinnige visie op wat verder reikt 
dan het alledaagse vertoon. 

Niet dat hij een beeldtaal zou ontwikkelen 
die ontoegankelijk is 
maar in veel van zijn doeken  
en stellig in de hier tentoongestelde werken 
is inderdaad meer dan alleen maar vorm en kleur aanwezig. 

Hij heeft hier duidelijk geopteerd 
om een aantal werken te tonen 
die een belangrijke onderstroom in zijn gehele oeuvre reveleren,
die allen te maken hebben met ruimte en ruimtelijkheid, 
met de drie of de vijf elementen, 
met cirkels en diepte, 
met licht dat drager is van veel geheimenissen, 
met tastbaar mysterie, 
en een overvloed van keien en stenen in bevreemdende kleuren 
die veel kunstenaars vermijden 
omdat zij zo moeilijk hanteerbaar zijn.

 Paars en blauwgroen dragen hier echter bij 
tot het creëren van een bijna magische sfeer 
die door de opbouw van zijn werken nog beklemtoond wordt,
 door de aanwezigheid van meteen zichtbare 
en ook ietwat verborgen cirkels, 
door donkerte en licht die met elkaar een boeiende dialoog voeren.

 ‘Ik ben een maankind, bij volle maan geboren’ 
zegt Patrick Ramont 
met een ongekunstelde  en argeloze overtuiging 
die blijk geeft van een rustige en veelzeggende zelfzekerheid . 

Die uitspraak kan gelden als een verklaring 
voor de alomtegenwoordigheid 
van een lichtend en veelal drievoudig cirkelvormig motief  
in doeken van donkerte en licht, 
van schaduwen en schimmen, 
van werkelijkheid en symboliek 
en van wat men wel eens omschrijft als de muziek der sferen.

De natuur is een belangrijk motief in zijn creativiteit.
 Hij integreert haar 
op een persoonlijke en zelden geziene wijze 
in alles wat hij schildert. 
In die mate zelfs dat zij samenvalt 
met zijn kijk op wezens en dingen, 
dat zij spontaan verschijnt 
wanneer hij zich door zijn verbeelding laat leiden. 

Dat geldt evenzeer voor concrete structuren 
als voor etherische beelden 
zoals maan en wolken, hemellichamen, 
een persoonlijke kijk op lichamelijkheid 
en eveneens op veel dat refereert  
aan de zee in het algemeen 
en aan golfbrekers en staketsel van Oostende in het bijzonder. 
Hij beeldt een zwijgende wereld uit, 
een veel gelaagd universum 
waarin licht een wandelend gegeven is 
dat uit tal van bronnen geboren wordt, 
waarin drakeneieren openbreken 
en een guitig wezentje verschijnt
waarin een  middeleeuws duiveltje grinnikt, 
een wereld waarin de mens nog niet aanwezig is 
en even verder een andere  wereld
waarin die mens al voorbij gekomen is 
en zijn kenmerkende vernielingen heeft aangebracht 
wat door een gebroken staketsel wordt gesuggereerd.

Patrick Ramont schildert vervreemding 
en tevens een werkelijkheid die deel uitmaakt 
van zijn ervaringen 
en zijn door fantastiek gevoede kijk 
op de wereld die hem omringt 
en die deel uitmaakt van zijn artistiek gemoed. 
Dat zijn, zoals reeds gezegd,  naakten met een bijzondere uitstraling 
maar vooral wolken en luchten, diepte en rust, 
stenen die naar een ellipsvorm neigen 
en met een vreemde luminositeit zijn bezield 
en soms ook iets van menhirs hebben, 
referenties aan de zee 
waarbij wolken een voorname rol spelen, 
hemellichamen die de drie eenheid van water, vuur en aarde oproepen, 
cirkels die  aantonen hoe nauwgezet hij kleuren plaatst 
en transparanties creëert, 
een gevoelige en onmetelijke achtergrond 
die door subtiele verwijzingen en aanwezigheden is bevolkt. 

Hij schept dialogen 
en legt verbanden tussen fantastiek en werkelijkheid, 
tussen vorm en inhoud, 
tussen het pure en authentieke schilderen 
en een persoonlijk gedachtegoed. 

Wat bij een eerste aanblik wellicht bevreemdend overkomt 
blijkt naderhand de reflectie te zijn
van een reële en ongekunstelde picturale gedrevenheid.
                                                          hugo brutin (a.i.c.a.)

 

terug naar boven - retour en haut de la page - back to top - Zurück nach oben


© Patrick Ramont